Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Na podstawie art. 267 ust. 1 Prawa ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), dalej „Poś”,
a także przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2015r. poz.2145),
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie
udostępnia następujące informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku[i].

 1.  

Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 Poś

 1.  

Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład

żniński

 1.  

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Nr telefonu: +48 52 384 47 81,

Nr faksu: +48 52 384 99 60,

Adres e-mail: oilgaz@wp.pl

 1.  

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl

Nr telefonu: +48 52 384 47 81,

Nr faksu: +48 52 384 99 60,

Adres e-mail: oilgaz@wp.pl

 1.  

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

31 maja 2016 r.

 1.  

Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom

 1.  

Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład

żniński

 1.  

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Nr telefonu: +48 52 384 47 81,

Nr faksu: +48 52 384 99 60,

Adres e-mail: oilgaz@wp.pl

 1.  

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl

Nr telefonu: +48 52 384 47 81,

Nr faksu: +48 52 384 99 60,

Adres e-mail: oilgaz@wp.pl

 1.  

Data złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian

Data złożenia zmian: 31 maja 2016 r.

Data pozytywnego zaopiniowania zmian: 31 maja 2016 r. (art. 264a ust. 2 Poś).

 1.  

Informacje o kontrolach planowych w terenie

 1.  

Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład

żniński

 1.  

Nazwa, siedziba i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl

Zakład o zwiększonym ryzyku

 1.  

Nazwa organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrole w zakładzie

W roku 2019 w obiekcie prowadziły kontrole:

PSP, WIOŚ

 1.  

Data ostatniej kontroli na terenie zakładu

19-23 sierpnia 2019 r.

 1.  

Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Adres: ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin

Telefon: +48 52 30 33 450 wew. 46, poniedziałek-piątek, 7:30-15:30

 1.  

Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 Poś

 1.  

Nazwa powiatu, na terenie, którego znajduje się zakład

żniński

 1.  

Data i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej

 1. Prowadzący zakład nie składał wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

W związku z powyższym Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żninie nie zgłaszał do takiego wniosku sprzeciwu w drodze decyzji na podstawie art. 267a ust. 2 Poś.

 1. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w drodze decyzji na podstawie art. 264d ust. 1 Poś, nie włączył zakładu do grupy zakładów, których zlokalizowanie względem siebie może spowodować efekt domina.
 1.  

Oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Siedziba: Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Nr telefonu: +48 52 384 47 81,

Nr faksu: +48 52 384 99 60,

Adres e-mail: oilgaz@wp.pl

 1.  

Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym czy zakład o zwiększonym ryzyku albo inny zakład sąsiadujący

OIL-GAZ GROUP Sp. z o.o.

Zdziersk 1a, 89-210 Łabiszyn,

Adres strony internetowej zakładu: http://www.oilgaz.com.pl

Zakład o zwiększonym ryzyku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

 

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku:

 

Na terenie Rozlewni gazu płynnego w Zdziersku mogą wystąpić następujące zagrożenia:

 • zagrożenia pożarowe;
 • zagrożenia wybuchowe;
 • zagrożenie skażenia powietrza;
 • wypadek komunikacyjny;
 • katastrofa budowlana.

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni wynikają z posiadania przez zakład dużych ilości substancji chemicznych w postaci mieszaniny gazów propan-butan. Zagrożenia mogą powstać w trakcie następujących operacji:

 • przetłaczania gazów pomiędzy zbiornikami;
 • napełniania gazami butli, ich magazynowanie i transport;
 • przyjmowania gazów z cystern drogowych do zbiorników magazynowych;
 • wydawania gazów ze zbiorników magazynowych do cystern drogowych.

 

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców,
właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia mogącego wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.

Wyłącznie w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia mieszkańcy będą powiadamiani i alarmowani w następujący sposób:

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Akustyczny system alarmowy

(SYRENA ALARMOWA)

Środki masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

OGŁOSZENIE ALARMU

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! OGŁASZAM ALARM

 (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla……

Znak żółty w kształcie trójkąta

ODWOŁANIE ALARMU

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ODWOŁUJĘ ALARM

 (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla……

 

 

Sposoby zachowania się mieszkańców
na wypadek wystąpienia zagrożeń mogących wystąpić w zakładzie o zwiększonym ryzyku.

W każdym przypadku ogłoszenia alarmu mieszkańcy powinni zachować się w następujący sposób:

 1. Nie zbliżać się do terenu zakładu, na którym wystąpiła awaria,
 2. Przebywając na terenie otwartym:
 • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez służby ratownicze,
 • chronić drogi oddechowe.
 1. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:
 • zabrać do mieszkań (domów) dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 • zawiadomić sąsiadów,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (przepływowe ogrzewacze wody, tzw. „junkersy”, piece, papierosy itp.),
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Wykaz telefonów alarmowych
oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb
odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

 1. Państwowa Straż Pożarna – telefon alarmowy: 112, albo 998,
  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, ul. Dąbrowskiego 14, 88-400 Żnin, telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467,
   • Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie (24 h) telefon: 52 30 33 440/460, faks: 52 30 33 467;
  2. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ul. Prosta 32, 87-100 Toruń, telefon: 56 658 01 24, faks: 56 657 57 33,
   • Stanowisko Kierowania Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (24 h) telefon: 56 658 01 00, faks: 56 657 57 32.

 

 

Inne kwestie, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Na podstawie przeprowadzonej przez zakład oceny ryzyka, nie stwierdzono możliwości takiego darzenia w zakładzie, które mogłoby spowodować zagrożenie poza terenem zakładu: skażenie, zagrożenie zakażeniami, zagrożenie środowiska.

W przypadku poważnej awarii, w zależności od aktualnej sytuacji, odpowiednie służby mogą podjąć decyzję o ogłoszeniu alarmu i powiadomieniu mieszkańców według wskazanego wyżej schematu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

 

 

 

Sporządził: bryg. Waldemar Ulatowski/ mł. asp. Daniel Osmański

 

 [i] Komendant Powiatowy PSP w Żninie zamieszcza przedmiotowe informacje na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://kppspznin.binp.info/